Wedstrijden

Algemene bepalingen Kringdagen Gildenkring Hoge Schuts

INSCHRIJVING EN DEELNAME 

1. Een gilde dat heeft ingeschreven voor deelname moet zo compleet moge­lijk deelnemen aan  de optocht. In de optocht moet ten minste het vaandel en het koningszilver worden meegedragen en dient de hoofdman of diens plaatsvervanger aanwezig te zijn. De overige gildeleden moeten als zodanig herkenbaar zijn door het dragen van een gildekostuum en/of gildesjerp en/of gildeattribuut.

2. Aan de wedstrijden kunnen alleen gildeleden deelnemen, die met hun gilde aan de optocht hebben deelgenomen. Van deze verplichting kan een gildelid worden ontheven door de hoofdman of door een andere bevoeg­de van het organiserend gilde. In dit geval dient de hoofd­man van het betref­fen­de gilde of diens plaatsvervanger voor aanvang van de optocht bij de organisatie met goede redenen omkleed te melden, dat het gildelid niet kan meelopen in de optocht maar wel wil deelnemen aan de wedstrijden.

3. Bij niet tijdige aanwezigheid kan het gildelid door de organisatie worden uitgesloten van deelname aan een of meer wedstrijden.

4. Indien men niet tijdig voor deelname aan wedstrijden heeft ingeschreven, kan door bevoegden van de betreffende kring en van het organiserend gilde worden bepaald, of en onder welke voorwaarde(n) alsnog aan de wedstrijd(en) kan worden deelgenomen.

5. Een gildelid mag bij wedstrijden slechts voor één gilde uitkomen. 

WEDSTRIJDEN EN JURERING 

6. De uitspraak van de wedstrijdjury is wat betreft de puntenwaardering onherroepelijk. Aantoonbare administratieve vergissingen moeten worden gecorrigeerd. 

7. Het werk van de jury en de wedstrijduitslagen blijven geheim tot aan de prijsuitreiking.  

ORDE EN GOED VERLOOP 

 8. Het gildelid dat handelt in strijd met het gestelde in deze 'Algemene bepalingen' en met de wedstrijdreglemen­ten van de federatie en/of de kring, of dat op enigerlei wijze de orde dreigt te verstoren of het gildenwezen in diskrediet brengt, kan van verdere deelname worden uitgesloten en van het feestterrein worden verwijderd. Een en ander ter beoordeling van de bestuursleden van de organisatie in en na overleg met een lid of meer leden van het dagelijks bestuur van de kring. 

 9. Degene die belast is met de algemene leiding is bevoegd, eventueel in overleg met met een lid van het dagelijks bestuur van de Gildenkring Hoge Schuts, met de leider van de desbetreffende wedstrijd die besluiten te nemen die nodig zijn voor een goed verloop van het gildenfeest. 

10. Bij verschil van mening over algemene zaken tijdens wedstrijden en gildendagen is na lezen besluitenlijst en huishoudelijk reglement overleg met de betreffende voltallige commissies en meerderheid overheid Hoge Schuts nodig. Het oordeel na onderling overleg is bindend. Besluitenlijsten en huishoudelijk reglement zijn allemaal in te zien op het secretariaat van een kringdag of digitaal op internet, www.hogeschuts.nl.

AANSPRAKELIJKHEID 

11. De organiserende rechtspersoon, de eigenaar/eigenaren van het terrein c.q. de locatie(s), de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en de Kringen houden zich niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal, verlies, schade, veroorzaakt door of overkomen aan deelnemende gilden, gildeleden, bezoekers, op of rond het feestterrein of tijdens de optocht en bij het meedoen aan of bezichtigen van de activiteiten die door de organisatie zijn opgezet gedurende de gildendag(en).